#

خط مشی کیفیت

   نیل به اهداف:

ارتقاء سطح کیفیت محصولات و تولید محصولات جدید با توجه به نیازهای جدید

افزایش توانمندی، مهارت، دانش فنی و بهره وری منابع از طریق آموزش های مؤثر و مداوم

ارتقاء فرآیندها و استفاده از تکنولوژی و تجهیزات نوین در جهت بهبود مستمر و اثر بخش

شناسایی و تأمین نیازهای ذینفعان با هدف تأمین رضایت آنان

شناسایی و مدیریت ریسک های مرتبط با فرآیندهای سازمان

خط مشی کیفیت شرکت می باشد که بدین منظور سیستم مدیریت کیفیت مؤثر و پویا مطابق با استانداردهایISO9001، ISO/TS 16949،  ISO/TS 29001(طبق آخرین تجدید نظر استانداردهای مذکور) و نیز استانداردهای ملی فیلتر روغن به شماره 2525 و فیلتر هوا به شماره 34 بعنوان الگو برگزیده شده و بر این اساس طرح ریزی، اجراء و مراقبت می شود.

 خط مشی کیفیت