#

فیلتر هوای MVM X22

GL1454
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای MVM X22
  • کد بهران فیلتر : GL1454
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 46
  • A 259
  • B 163
فیلتر هوای MVM X22
فیلتر هوای MVM X22