#

فیلتر هوای MVM 110

GL1378
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای MVM 110
  • کد بهران فیلتر : GL1378
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 35
  • A 201
  • B 190
فیلتر هوای MVM 110
فیلتر هوای MVM 110