#

فیلتر هواي جيپ صحرا

GL2317
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي جيپ صحرا
  • کد بهران فیلتر : GL2317
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 80
  • OD1 230
  • OD2 230
  • ID2 173
فیلتر هواي جيپ صحرا
فیلتر هواي جيپ صحرا