#

فیلتر هوای رنو جدید

GL1303
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای رنو جدید
  • کد بهران فیلتر : GL1303
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 55
  • OD1 200
  • OD2 200
  • ID2 142
فیلتر هوای رنو جدید
فیلتر هوای رنو جدید