#

فیلتر هواي وانت نيسان 2000- نيسان زامياد

GL2301
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي وانت نيسان 2000- نيسان زامياد
  • کد بهران فیلتر : GL2301
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 70
  • OD1 268
  • OD2 268
  • ID2 207
فیلتر هواي وانت نيسان 2000- نيسان زامياد
فیلتر هواي وانت نيسان 2000- نيسان زامياد