#

فیلتر هواي پــــاژن

GL2311
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي پــــاژن
  • کد بهران فیلتر : GL2311
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 311
  • OD1 131
  • OD2 131
  • ID2 17.5
فیلتر هواي پــــاژن
فیلتر هواي پــــاژن