#

فیلتر هواي تويوتاهايس (مدل78به بالا)

GL2312
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي تويوتاهايس (مدل78به بالا)
  • کد بهران فیلتر : GL2312
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 107
  • ID1 77/5
  • ID2 77.5
فیلتر هواي تويوتاهايس (مدل78به بالا)
فیلتر هواي تويوتاهايس (مدل78به بالا)