#

فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 399 و تراکتور رومانی

GG0526
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 399 و تراکتور رومانی
 • کد بهران فیلتر : GG0526
 • نوع محصول : فیلتر سوخت
 • شکل محصول : FilterElement
 • ابعاد
 • H 71.5
 • OD1 87
 • OD2 84
 • ID2 17.5
فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 399 و تراکتور رومانی
فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 399 و تراکتور رومانی