#

فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز

GS2236
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
 • کد بهران فیلتر : GS2236
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : Spin-On
 • ابعاد
 • H 301
 • D 119
 • T 2 1/4-12 UNS-3B
 • G1 119
 • G2 98
 • NRV N
 • BV N
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز