#

فیلتر هواي کابین MVM X33 (محفظه بزرگ)

GL1412
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي کابین MVM X33 (محفظه بزرگ)
  • کد بهران فیلتر : GL1412
  • نوع محصول : فیلتر کابین
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 17
  • A 220
  • B 199
فیلتر هواي کابین MVM X33 (محفظه بزرگ)
فیلتر هواي کابین MVM X33 (محفظه بزرگ)