#

فیلتر هواي کابین لیفانX60, 620 - BYD.F3

GL1425
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي کابین لیفانX60, 620 - BYD.F3
  • کد بهران فیلتر : GL1425
  • نوع محصول : فیلتر کابین
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 16
  • A 214
  • B 194
فیلتر هواي کابین لیفانX60, 620 - BYD.F3
فیلتر هواي کابین لیفانX60, 620 - BYD.F3