#

فیلتر هوای MVM 315

GL1413
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای MVM 315
  • کد بهران فیلتر : GL1413
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 42
  • A 293
  • B 212
فیلتر هوای MVM 315
فیلتر هوای MVM 315