#

فیلتر هوای JAC J3

GL1435
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای JAC J3
  • کد بهران فیلتر : GL1435
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 41
  • A 248
  • B 159
فیلتر هوای JAC J3
فیلتر هوای JAC J3