#

فیلتر هوای کامیون کمپرسی نیسان دیزل D300 - کامیون کشنده دانگ فنگ T375

GD2468
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای کامیون کمپرسی نیسان دیزل D300 - کامیون کشنده دانگ فنگ T375
  • کد بهران فیلتر : GD2468
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 446.5
  • OD1 182
  • OD2 182
  • ID2 17.5
فیلتر هوای کامیون کمپرسی نیسان دیزل D300 - کامیون کشنده دانگ فنگ T375
فیلتر هوای کامیون کمپرسی نیسان دیزل D300 - کامیون کشنده دانگ فنگ T375