#

فیلتر هوای کامینز M11-C300(STC)

GD2475/7
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای کامینز M11-C300(STC)
  • کد بهران فیلتر : GD2475/7
  • نوع محصول :
  • شکل محصول :
  • ابعاد
  • H 449.5
  • OD1 218
  • OD2 184
  • ID2 17.5
فیلتر هوای کامینز M11-C300(STC)
فیلتر هوای کامینز M11-C300(STC)