#

فیلتر هوای پمپ باد كاميون ولوو

GH2444
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای پمپ باد كاميون ولوو
  • کد بهران فیلتر : GH2444
  • نوع محصول : سایر فیلترها
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 130.5
  • OD1 32
  • OD2 83.5
  • ID2 0
فیلتر هوای پمپ باد كاميون ولوو
فیلتر هوای پمپ باد كاميون ولوو