#

فیلتر هوای كاميون ايوكـو 380 و 720

GD2463
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای كاميون ايوكـو 380 و 720
  • کد بهران فیلتر : GD2463
  • نوع محصول :
  • شکل محصول :
  • ابعاد
  • H 462
  • OD1 210
  • OD2 201.4
  • ID2 17.5
فیلتر هوای كاميون ايوكـو 380 و 720
فیلتر هوای كاميون ايوكـو 380 و 720