#

فیلتر هوای تراکتور مسی فرگوسن 399

GD2478
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای تراکتور مسی فرگوسن 399
  • کد بهران فیلتر : GD2478
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 242
  • OD1 110
  • OD2 85
  • ID2 17.5
فیلتر هوای تراکتور مسی فرگوسن 399
فیلتر هوای تراکتور مسی فرگوسن 399