#

فیلتر هوای اتوبوس شهری پیشرو یدکLCK6120

GD2467
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای اتوبوس شهری پیشرو یدکLCK6120
  • کد بهران فیلتر : GD2467
  • نوع محصول :
  • شکل محصول :
  • ابعاد
  • H 442
  • OD1 182
  • OD2 182
  • ID2 17.5
فیلتر هوای اتوبوس شهری پیشرو یدکLCK6120
فیلتر هوای اتوبوس شهری پیشرو یدکLCK6120