#

فیلتر هوای اتوبوس شهری دوو

GD2477
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای اتوبوس شهری دوو
  • کد بهران فیلتر : GD2477
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 392
  • OD1 162
  • OD2 162
  • ID2 17.5
فیلتر هوای اتوبوس شهری دوو
فیلتر هوای اتوبوس شهری دوو