#

فیلتر هواي وانت نيسان زامیاد انژکتوری

GL2325
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي وانت نيسان زامیاد انژکتوری
  • کد بهران فیلتر : GL2325
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 211
  • ID2 90
فیلتر هواي وانت نيسان زامیاد انژکتوری
فیلتر هواي وانت نيسان زامیاد انژکتوری