#

فیلتر نيسان پاترول4سيلندر-وانت نيسان سايپا 2400

GL2302
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر نيسان پاترول4سيلندر-وانت نيسان سايپا 2400
  • کد بهران فیلتر : GL2302
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 60
  • OD1 258
  • OD2 258
  • ID2 201
فیلتر نيسان پاترول4سيلندر-وانت نيسان سايپا 2400
فیلتر نيسان پاترول4سيلندر-وانت نيسان سايپا 2400