#

فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700

GG0524
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
  • کد بهران فیلتر : GG0524
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 115
  • OD1 100.5
  • OD2 89
  • ID2 0
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700
فیلتر سوخت كاميونت ایسوزو P700