#

فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 285

GG0525
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 285
  • کد بهران فیلتر : GG0525
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 112
  • OD1 87
  • OD2 84
  • ID2 17.5
فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 285
فیلتر سوخت تراکتور مسی فرگوسن 285