#

فیلتر سوخت اولیه کامیون آمیکو M6

GG0522
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت اولیه کامیون آمیکو M6
  • کد بهران فیلتر : GG0522
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 84.5
  • OD1 70
  • OD2 70
  • ID2 34
فیلتر سوخت اولیه کامیون آمیکو M6
فیلتر سوخت اولیه کامیون آمیکو M6