#

فیلتر سوخت اتوبوس شهری اسکانیا C9, C9-MBC – کامیون اسکانیا R420, P340

GG0523
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت اتوبوس شهری اسکانیا C9, C9-MBC – کامیون اسکانیا R420, P340
  • کد بهران فیلتر : GG0523
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 185
  • OD1 85
  • OD2 85
  • ID2 0
فیلتر سوخت اتوبوس شهری اسکانیا C9, C9-MBC – کامیون اسکانیا R420, P340
فیلتر سوخت اتوبوس شهری اسکانیا C9, C9-MBC – کامیون اسکانیا R420, P340