#

فیلتر سوخت اتوبوس بنز302- بنز ده تن- کامیونHOWO -کامیون آمیکوM2642-M2631-M1929

GG0502
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت اتوبوس بنز302- بنز ده تن- کامیونHOWO -کامیون آمیکوM2642-M2631-M1929
  • کد بهران فیلتر : GG0502
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 136.5
  • OD1 82
  • OD2 82
  • ID2 13.4
فیلتر سوخت اتوبوس بنز302- بنز ده تن- کامیونHOWO -کامیون آمیکوM2642-M2631-M1929
فیلتر سوخت اتوبوس بنز302- بنز ده تن- کامیونHOWO -کامیون آمیکوM2642-M2631-M1929