#

فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)

GE3101/4
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)
 • کد بهران فیلتر : GE3101/4
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : FilterElement
 • ابعاد
 • H 69
 • ID1 24/5
 • ID2 24.5
فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)
فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)
فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)
فیلتر روغن جیلـی 1016051591- روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین معمولی)